Šakių sporto klubas „Audra“ įgyvendina projektą bendrai finansuojamą Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis, 08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.

Projekto pavadinimas „Sportinio užimtumo veiklos Šakių miesto socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams“.

Projekto numeris: 08.6.1.-ESFA-T-927-01-096

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių Šakių miesto gyventojų socialinę integraciją. Projekto tikslo bus siekiama organizuojant sportinio užimtumo veiklas senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, daugiavaikių šeimų vaikams, socialinės rizikos vaikams ir jaunimui. Bus vykdomos sportinio užimtumo veiklos, sportinės stovyklos bei sporto renginiai. Projekto naudą gaus 185 tikslinės grupės asmenys. Į projekto veiklas bus įtraukti 7 savanoriai.

Projekto išskirtinumas pasireiškia nuolatiniu ir reguliariu paslaugų tikslinei grupei teikimu per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, nes sportinių užsiėmimų vykdymas bus organizuojamas reguliariai, du kartus per savaitę.

Projektu siekiami rezultatai: suteikta paslaugų 185 (unikaliems) tikslinės grupės dalyviams; suorganizuota 336 val. sportinės veiklos užsiėmimų; suorganizuotos 6 sportinės stovyklos (5 dienų trukmės); suorganizuota 14 sportinių renginių (varžybų); į projekto veiklas įtraukti 7 savanoriai.

Close Menu